[ADMINISTRAȚIE] Raportul primarului privind starea socio – economică și de mediu STÂLPENI pentru anul 2022

Scris de Redacție
207 vizualizari

Raportul primarului reprezintă o obligație legală și, în același timp, o datorie morală față de cetățeni, în sensul aducerii la cunoștință a activității desfășurate de administrația locală pe parcursul întregului an 2022. Prezentul raport de activitate a fost elaborat pe baza datelor puse la dispoziție de compartimentele aparatului de specialitate.

Anul 2022 a fost un an dens și plin de provocări din multe puncte de vedere, în care ne-am concentrat activitatea în două direcții principale: munca de organizare la interior și conceperea și maturizarea proiectelor majore de care comuna are urgentă nevoie. Am făcut pași concreți în toate domeniile de activitate și am pregătit terenul pentru proiectele pe care Primăria Stâlpeni le va implementa începând cu anul 2023. Nu am lăsat nimic la voia întâmplării. În acest moment, vă asigur că Stâlpeni se îndreaptă în direcția potrivită.

Spun acest lucru cu toată responsabilitatea. Am identificat corect problemele cu care ne confruntăm și, după cum veți observa în paginile de mai jos, am acționat în consecință. Prin publicarea acestui raport de activitate anual, sper că veți observa o schimbare în bine a modului în care administrația publică din comuna noastră înțelege să respecte cetățenii. Dacă rămânem uniți și facem lucrurile așa cum am promis și așa cum trebuie, Stâlpeni va redeveni o comună cu adevărat puternică, din toate punctele de vedere. Lucrurile nu se pot schimba peste noapte, dar, după cum veți observa, se mișcă în direcția pe care ne-o dorim cu toții. Vă mulțumesc că mi-ați fost alături și vă rog să aveți încredere și răbdare și de acum înainte.

Administrația publică locală este un complex de activități de amploare, cu diferite grade de vizibilitate pentru cetățeni, însă toate în interesul acestora. Unele acțiuni sunt ușor identificabile de către cetățenii comunei Stâlpeni. În spatele acestora, însă, sunt cele care presupun multă muncă de birou și au o mare greutate în punerea în operă a tuturor celorlalte procese administrative. Ca de fiecare dată, echipa și conducerea Primăriei Stâlpeni au analizat, planificat și ierarhizat proiectele de dezvoltare, resursele financiare de care putem beneficia și zonele în care investițiile propuse se vor bucura cât mai mulți cetățeni.

Vă prezentăm anual rezultatele muncii noastre, prin Raportul privind starea socio-economică și de mediu a comunei. Ne face plăcere, așadar, să venim înaintea cetățenilor noștri cu sinteza activităților asupra cărora ne-am aplecat atenția în anul 2022. Știu prea bine volumul de muncă depus, cunosc doleanțele Dvs. din toate satele comunei și vă asigur că eforturile noastre comune pentru creșterea calității vieții în Stâlpeni vor avea rezultatele așteptate! Vă mulțumesc pentru interesul cu care ne urmăriți și consecvența cu care ne sunteți alături!

Nu se poate realiza nimic spectaculos “peste noapte”, dar cu o abordare constructivă și cu decizii înțelepte putem pune bazele unei dezvoltări durabile. Asta facem zi de zi în administrația publică locală și considerăm că suntem pe drumul bun.

După cum bine știți, conducerea Primăriei Stâlpeni este formată din subsemnatul, primar, doamna Machedon Mariana Nicoleta – viceprimar, domnul Mesteacăn Ovidiu Eugen – administrator public și domnul Dinculescu Marius Florinel – secretar general al comunei. În ceea ce privește raportul de activitate al viceprimarului, precum și al administratorului public, acestea se regăsesc publicate în Monitorul Oficial Local al comunei Stâlpeni.

Potrivit Codului Administrativ, primarul îndeplinește următoarele categorii de atribuții:

 1. a) atribuții exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condițiile legii; b) atribuții referitoare la relația cu consiliul local; c) atribuții referitoare la bugetul local al unității administrativ-teritoriale; d) atribuții privind serviciile publice asigurate cetățenilor, de interes local; e) alte atribuții stabilite prin lege.

(2) În temeiul alin. (1) lit. a), primarul:

 1. a) îndeplinește funcția de ofițer de stare civilă și de autoritate tutelară și asigură funcționarea serviciilor publice locale de profil; b) îndeplinește atribuții privind organizarea și desfășurarea alegerilor, referendumului și a recensământului; c) îndeplinește alte atribuții stabilite prin lege.

(3) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), primarul:

 1. a) prezintă consiliului local, în primul trimestru al anului, un raport anual privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale, care se publică pe pagina de internet a unității administrativ-teritoriale în condițiile legii; b) participă la ședințele consiliului local și dispune măsurile necesare pentru pregătirea și desfășurarea în bune condiții a acestora; c) prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte și informări; d) elaborează, în urma consultărilor publice, proiectele de strategii privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale, le publică pe site-ul unității administrativ-teritoriale și le supune aprobării consiliului local.

(4) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), primarul:

 1. a) exercită funcția de ordonator principal de credite; b) întocmește proiectul bugetului unității administrativ-teritoriale și contul de încheiere a exercițiului bugetar și le supune spre aprobare consiliului local, în condițiile și la termenele prevăzute de lege; c) prezintă consiliului local informări periodice privind execuția bugetară, în condițiile legii; d) inițiază, în condițiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi și emiterea de titluri de valoare în numele unității administrativ-teritoriale; e) verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât și a sediului secundar.

(5) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), primarul:

 1. a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local, prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local; b) ia măsuri pentru prevenirea și, după caz, gestionarea situațiilor de urgență; c) ia măsuri pentru organizarea executării și executarea în concret a activităților din domeniile prevăzute la art. 129 alin. (6) și (7); d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenței statistice, inspecției și controlului furnizării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 129 alin. (6) și (7), precum și a bunurilor din patrimoniul public și privat al unității administrativ-teritoriale; e) numește, sancționează și dispune suspendarea, modificarea și încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condițiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum și pentru conducătorii instituțiilor și serviciilor publice de interes local; f) asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora; g) emite avizele, acordurile și autorizațiile date în competența sa prin lege și alte acte normative, ulterior verificării și certificării de către compartimentele de specialitate din punctul de vedere al regularității, legalității și de îndeplinire a cerințelor tehnice; h) asigură realizarea lucrărilor și ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecției mediului și gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetățenilor.

(6) Primarul desemnează funcționarii publici anume împuterniciți să ducă la îndeplinire obligațiile privind comunicarea citațiilor și a altor acte de procedură, în condițiile Legii nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare.

(7) Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuțiilor sale, primarul colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale, precum și cu autoritățile administrației publice locale și județene.

Atribuțiile primarului în calitate de reprezentant al statului

(1) În exercitarea atribuțiilor de autoritate tutelară și de ofițer de stare civilă, a sarcinilor ce îi revin din actele normative privitoare la recensământ, la organizarea și desfășurarea alegerilor, la luarea măsurilor de protecție civilă, precum și a altor atribuții stabilite prin lege, primarul acționează și ca reprezentant al statului în comuna, în orașul sau în municipiul în care a fost ales.

(2) În această calitate, primarul poate solicita prefectului, în condițiile legii, sprijinul conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale, dacă sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.

Activitatea pe care am desfășurat-o în calitate de primar face parte integrantă din activitatea administrației publice locale. Anul 2022 l-am încheiat cu satisfacția că am reușit să continuăm toate proiectele începute și totodată am demarat proiecte noi.

Acțiunile care au fost întreprinse în anul 2022 au vizat toate sectoarele de activitate din cadrul administrației locale, respectiv:

 • Secretar General UAT
 • Compartiment Contabilitate, taxe și impozite
 • Compartiment Promovare proiecte și Achiziții publice
 • Compartiment Registru Agricol și Fond Funciar
 • Compartimentul Juridic și Asistență Socială
 • Starea civilă
 • SVSU
 • Registratura și Monitorul Oficial Local
 • asistentul medical școlar

SECRETARUL GENERAL

În anul 2022 au fost desfășurate următoarele activități de către Secretarul General al Comunei Stâlpeni:

S-au emis 446 dispoziții cu caracter normativ sau individual, toate au fost înaintate în vederea avizului de legalitate.

Pregătire ședințe de Consiliu Local

 • Redactare documente ședințe Consiliu Local; comunicare ordine de zi, întocmire, procese-verbale ședințe Consiliu Local
 • Participare la ședințele de Consiliu Local și contrasemnare hotărâri ale Consiliului Local
 • Asigurarea și gestionarea procedurilor administrative privind relația dintre Consiliul Local și Primar, precum și între acesta și Instituția Prefectului
 • Acordare sprijin și asistență împreună cu aparatul de specialitate la redactarea proiectelor de hotărâre, în conformitate cu normele de tehnică legislativă.
 • Aplicarea Legilor fondului funciar: În calitate de persoană cu atribuții de coordonare, îndrumare și verificare a soluționării cererilor formulate în temeiul Legii nr. 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv de către stat, în perioada 6 martie 1945 — 22 decembrie 1989, am asigurat evidența, realizarea corespondenței cu Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, precum și formularea de propuneri privind soluționarea cererilor transmise în temeiul Legii nr. 10/2001.

Situația analitică a HCL dezbătute și aprobate a Consiliului Local în perioada ianuarie – decembrie 2022:

În anul 2022 au fost convocate un număr de 22 ședințe de consiliu local:

 • 12 ședințe de consiliu ordinare
 • 6 ședințe de consiliu extraordinare
 • 4 ședințe de îndată

În cadrul ședințelor de consiliu au fost adoptate un număr de 88 de hotărâri de consiliu, însoțite de rapoartele de specialitate și avizate de comisiile de specialitate ale Consiliului local, după caz, la inițiativa primarului, a viceprimarului sau a consilierilor locali.

În ceea ce privește aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, în anul 2022 la ședințele Consiliului Local Stâlpeni au participat la dezbaterea proiectelor atât persoane fizice cât și persoane juridice.

RESURSE UMANE

La finele anului 2022, aparatul de specialitate al primarului comunei Stâlpeni se forma din:

 • viceprimar (găsiți raportul de activitate pe anul 2022 publicat în Monitorul oficial Local, din cadrul site-ului oficial al comunei)
 • administrator public (găsiți raportul de activitate pe anul 2022 publicat în Monitorul oficial Local, din cadrul site-ului oficial al comunei)
 • 13 funcționari publici
 • 9 personal contractual (8 salariați din aparatul de specialitate al primarului și 1 salariat, asistentul medical școlar, în afara organigramei)

În decursul anului 2022 nu s-a organizat niciun concurs de recrutare sau promovare.

REGISTRATURA SI MONITORUL OFICIAL LOCAL

În decursul anului 2022 s-au înregistrat în registrul de intrări-ieșiri corespondența un număr de 10017 documente, cele mai multe din acestea fiind adeverințe individuale, precum și un număr de 19 petiții.

S-a asigurat administrarea site-ului oficial al autorității publice locale a comunei, în cadrul căruia există secțiunea Monitorul Oficial Local, prin îndeplinirea următoarelor atribuții:

 • organizarea structurii site-ului, cu respectarea legislației în vigoare cu privire la obligativitatea existenței anumitor meniuri/submeniuri;
 • organizarea Monitorului Oficial Local, precum și asigurarea publicării oricăror documente, potrivit prevederilor Codului Administrativ
 • Gestionarea adresei oficiale de e-mail primarie@stalpeni.cjarges.ro, prin citirea corespondenței și redirecționarea e-mailurilor către structurile de resort.

Astfel, prin intermediul celor de la ARA Software, au fost transmise pentru publicare în Monitorul Oficial Local toate dispozițiile primarului, hotărârile CL, declarațiile de avere și interese ale salariaților/consilierilor locali, anunțuri, rapoarte de activitate și alte documente destinate publicului larg.

IMPOZITE ȘI TAXE

Contul de execuție a bugetului pe anul 2022 a cuprins venituri totale de 8.868.567 lei, iar pe partea de cheltuieli – 9.375.280 lei. Repartizarea bugetului pe capitole mari este următoarea:

 • Autorități publice: 2.679.369 lei
 • Tranzacții privind datoria publică: 0 lei
 • Învățământ: 1.033.784 lei
 • Sănătate: 73.719 lei
 • Cultură: 1.034.561 lei
 • Ordine publică: 46.310 lei
 • Asistență socială: 2.161.325 lei
 • Locuință, servicii și dezvoltare publică: 958.138 lei
 • Protecția mediului: 270.597 lei
 • Transporturi: 1.117.477 lei

Situația încasării veniturilor din impozite și taxe locale este următoarea:

 1. Cote și sume din impozitul pe venit: 3.051.531 lei
  • Impozit clădiri persoane fizice: 153.268 lei
  • Impozit clădiri persoane juridice: 132.198 lei
  • Impozite pe terenuri: 210.919 lei
 2. Sume defalcate din TVA: 4.446.402 lei

Din impozitele pe mijloacele de transport s-au încasat 241.442 lei, din care:

 • Persoane fizice: 218.829 lei
 • Persoane juridice: 19.843 lei
 • Taxe pentru autorizații: 2.770 lei
 • Alte venituri: 55.683 lei
 • Concesiuni: 62.560 lei
 • Amenzi: 155.537 lei
 • Donații: 16.200 lei
 • Subvenții de la bugetul de stat: 240.660 lei
 • Alte venituri: total din care: 487.824 lei:
  • Învățământ (contribuții elevilor): 51.260 lei
  • Venituri salubrizare: 363.734 lei
  • Venituri piață: 30.280 lei
  • Chirii: 42.550 lei Gradul de realizare a veniturilor totale încasate față de cele programate: 82,34%

S-au cheltuit din bugetul local pentru salarizare: 3.360.052 lei:

 • Cheltuieli bunuri și servicii: 2.122.813 lei
 • Cheltuieli asistență socială: 1.156.472 lei
 • Alte cheltuieli: 284.811 lei
 • Plăți din anii precedenți: 8.118 lei
 • Cheltuieli de capital: 2.459.250 lei.

ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT

Cheltuieli de întreținere și funcționare:

 • Administrație publică: 2.617.939 lei
 • Ordine publică și siguranță națională: 46.310 lei
 • Locuințe, servicii și dezvoltare: 405.791 lei
 • Protecția mediului: 159.644 lei
 • Învățământ: 1.024.784 lei
 • Sănătate: 26.786 lei
 • Cultură: 160.923 lei
 • Asistență socială: 2.161.325 lei
 • Drumuri și poduri: 312.528 lei
 • Cămine și internate: 47.732 lei
 • Piață: 19.212 lei
 • Salubritate: 315.597 lei

Cheltuieli de dezvoltare:

 • Autorități: 61.430 lei
 • Învățământ: 9.000 lei
 • Sănătate: 46.933 lei
 • Cultură: 873.638 lei
 • Canalizare: 110.953 lei
 • Drumuri: 804.949 lei
 • Alimentare cu apă: 552.347 lei.

STAREA CIVILĂ

În anul 2022, la compartimentul de stare civilă, s-au înregistrat următoarele acte:

 • Transcriere naștere: 2
 • 46 acte deces curente
 • 23 acte de căsătorie și 2 transcrieri
 • 657 documente privitoare la starea civilă
 • 46 radieri din lista electorală permanentă. Au fost întocmite un număr de 86 sesizări pentru deschiderea procedurii succesorale (Anexa 24), transmise în termen, în condițiile legii. În urma controalelor efectuate pe această linie de organele îndreptățite, nu au fost semnalate deficiențe.

ASISTENȚA SOCIALĂ

În anul 2022, la nivelul acestui compartiment s-au îndeplinit următoarele:

 • 43 dosare ajutor social
 • 22 dosare alocații de stat
 • 18 dosare alocații susținerea familiei
 • 38 dosare indemnizații creștere copii în vârstă de până la 2 ani și stimulent de inserție
 • 166 dosare (la 31.12.2022) subvenții de încălzire
 • 65 tichete sociale pe suport electronic (mese calde) acordate
 • 287 pachete cu ajutoare alimentare distribuite
 • 54 dosare indemnizații persoane cu handicap în plată
 • 34 dosare pentru asistenți personali
 • 7 tichete dosare grădiniță
 • 11 dosare copii cu CES.

SVSU

SVSU Stâlpeni funcționează cu un număr de 8 voluntari, constituit în 2 grupuri – una de intervenție și una de prevenire. În anul 2022, s-a intervenit pentru: 10 incendii vegetație uscată, 4 incendii locuințe, 2 inundații gospodării, 2 accidente auto. A fost obținut avizul de funcționare a SVSU, conform OMAI nr. 75/2019. A fost montat un număr de 10 hidranți supraterani. Au fost făcute asigurări obligatorii pentru voluntarii SVSU. A avut loc un exercițiu de alarmare în cazul ruperii Barajului Râușor, exercițiu coordonat de ISU Argeș. Au avut loc 2 exerciții de alarmare la Liceul I.C. Petrescu Stâlpeni. Au fost obținute avizele de funcționare ISU pentru GPP și Sala de sport a Liceului I.C. Petrescu. În mod constant, s-au afișat pliante, s-au făcut postări în mediul online sau au fost prelucrate reguli și măsuri de protecție pentru sezonul rece.

PROMOVARE PROIECTE

 • Extindere rețea supraveghere video
 • Finalizare execuție „Modernizare și dotare Cămin Cultural Livezeni (PNDR)”
 • Finalizare execuție „Suplimentare sursă de apă în sat Dealu Frumos, comuna Stâlpeni, județul Argeș”
 • Extindere rețea alimentare gaze naturale și branșare în funcție de solicitări
 • Întreținere prin pietruire drumuri comunale Continuare demersuri Etapa II — verificare în vederea finanțării — „Construire Dispensar uman in sat Sfântul Ilie, punctul “Poșta” comuna Stâlpeni, județul Argeș” – CNI
 • Depunere cerere de finanțare MDLPA-Anghel Saligny – Prima înființare rețea de canalizare și stație de epurare în satele Livezeni și Dealu Frumos – propus pentru finanțare
 • Depunere cerere de finanțare prin programul național de investiții MDLPA – „Anghel Saligny” pentru modernizare drumuri comunale și de interes local cu următoarele obiecte:
  1. Ulița Cicu-Preoteasa-Răducanu (str. Lalelelor si str. Salcâmului) (sat Livezeni);
  2. Ulița Emil (str. Măceșului) ( sat Rădești)
  3. Ulița Teohari + Ulița Dina Maria (str. Stejarului) (sat Rădești)
  4. Ulița Stăncescu Bucur (str. Călinului) (sat Rădești)
  5. Ulița Scarlat (str. Lămâitei) (sat Rădești)
  6. Ulița Rotărescu-Tudor (str. Liliacului) (sat Rădești) – propus pentru finanțare
 • Depunere cerere de finanțare prin Agenția Fondului de Mediu – modernizare iluminat public (aproximativ 300 lămpi) – propus la finanțare
 • Depunere cerere de finanțare PNRR —C 10 “Reabilitarea moderată a clădirilor publice- Sediu Primărie
 • Continuare lucrări – Modernizare DC 47 Rădești-Pițigaia în comuna Stâlpeni, județul Argeș — 2 km
 • Demarare proceduri – Construire teren de sport la Școala Livezeni
 • Lucrări cadastrale a tuturor drumurilor comunale din satele Livezeni și Dealu Frumos și parțial Stâlpeni Rădești.
 • Demarare proceduri pentru investiția “Modernizare drum de interes local drum Haltă Rădești-Punte Oprești ( str. Orhideelor) și ulița Arapu-Punte Oprești ( str. Punții), comuna Stâlpeni, județul Argeș”.
 • Demarare proceduri pentru investiția “Modernizare ulițe comunale și locale în comuna Stâlpeni, județul Argeș – str. Teilor (uliță Cap – Rândașu-Georgescu).
 • Asocierea Comunei Stâlpeni, Județ Argeș, la ”ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ — ITI ȚINUTUL PLAI MUȘCELEAN

ACHIZIȚII PUBLICE

În anul 2022 s-au încheiat peste 46 de contracte, câteva dintre ele fiind încă în derulare în 2023 (de exemplu, serviciilor privind elaborarea documentației tehnico-economice în faza de proiectare pentru obiectivul de investiții: “Modernizare sistem iluminat public în comuna Stâlpeni, județul Argeș”, Servicii de proiectare faza DALI – PT-DE „Reabilitare moderată construcție administrativ-socială a sediului Primăriei Stâlpeni, din comuna Stâlpeni, județul Argeș”, Execuție de lucrări pentru investiția “Modernizare DC 47 Rădești-Pițigaia”, etc.) Ca exemple putem menționa următoarele contracte:

 • Contract de servicii de înregistrare sistematică;
 • Contract de servicii de proiectare faza DALI pentru investiția “Modernizare drumuri comunale și de interes local”;
 • Contract de servicii de proiectare faza SF pentru obiectivul de investiție: “Prima înființare rețea de canalizare și stație de epurare în satele Livezeni și Dealu Frumos, comuna Stâlpeni, județul Argeș”;
 • Contract de furnizare sărăriță tractată mecanică;
 • Contract servicii de mentenanță iluminat stradal;
 • Contract de reparație punte pietonală;
 • Contract servicii întocmire expertiză tehnică pentru investiția “Modernizare drumuri comunale și de interes local”;
 • Contract servicii topografice și cadastrale pentru străzi în comuna Stâlpeni;
 • Contract de lucrări pentru „Suplimentare sursă de apă în Dealu Frumos, Comuna Stâlpeni”;
 • Contract prestări servicii deszăpezire;
 • Contract furnizare PC desktop și imprimante multifuncționale;
 • Contract de verificare tehnică a proiectului „Modernizare drumuri comunale și de interes local”;
 • etc.

ASISTENȚĂ MEDICALĂ ÎN ȘCOLI

În comuna Stâlpeni funcționează un număr de 8 structuri de învățământ: 4 grădinițe, 3 școli generale și 1 liceu, cu un număr total de 675 de elevi. Activitățile constante ale asistentului medical din școli sunt:

 • Controlul zilnic al respectării normelor de igienă din grădinițe și școli și consemnarea în registrul special
 • Participarea la întocmirea meniurilor săptămânale de la GPP Stâlpeni, calcularea valorilor nutritive per copil și întocmirea periodică de anchete privind alimentația preșcolarilor.
 • Supravegherea, prin sondaj sau ori de câte ori este nevoie, starea de igienă individuală și de sănătate a copiilor, iar în situații de urgență, anunțarea medicului de familie și a conducerii unității de învățământ.
 • Aprovizionarea cabinetului medical cu medicamente pentru aparatul de urgență, materiale sanitare și instrumentar medical;
 • Asigurarea, prin profesorii de sport, a unui minim necesar pentru acordarea de prim ajutor, la nevoie, în timpul orelor de sport.
 • Deplasarea zilnică, prin rotație, la toate unitățile școlare pentru depistarea și izolarea elevilor cu afecțiuni infecto-contagioase
 • Asigurarea de asistență medicală la partidele de fotbal de pe teren propriu
 • Întocmirea situațiilor statistice solicitate de către DSP Argeș Cu privire la grupele de vârstă pentru care trebuie raportați indicatorii de dezvoltare corporală
 • Participarea la programe de educație continuă, specifice profesiei, conform reglementărilor în vigoare.

CONCLUZII RAPORT

Prezentarea acestui raport reprezintă, în contextul administrației publice locale, o bună comunicare cu Consiliul local, cetățenii comunei, dar și cu factorii de răspundere de la alte nivele. Un asemenea raport permite abordarea unei comunicări deschise, mai puțin rigide, stricte și nu formale între toți reprezentanții autorităților și ai instituțiilor publice, pe înțelesul tuturor.

Raportul se bazează pe comunicare, dând câte un mesaj pentru responsabilitate, inițiativă, angajamente și garanții de bună reprezentare a celor care ne-au ales. Comunicarea rezultatelor într-o oarecare cronologie nu a făcut nimic altceva decât să dovedească faptul că administrația locală se află într-un plin proces de reformă, cu regândirea procedurii administrative extrem de binevenită, pentru ca eventualele insuccese să nu fie imputabile funcționarului public, ci unui sistem perfectibil.

Eforturile funcționarilor publici, alături de cele ale consilierilor locali, au adus beneficii importante în viața comunității, sporind încrederea cetățenilor vis-a-vis de aparatul administrativ. Cunoașterea importanței raportului, de colaborare dintre autoritățile publice și cetățeni, a eliminat din start neajunsurile privind transparența actului decizional (care conduce la cunoașterea nelimitată a cetățenilor privind munca administrativă), mentalitățile învechite privind conservatorismul din administrație și lipsa importanței implicării tuturor cetățenilor în viața de comunitate.

Aduc mulțumiri pentru sprijinul avut aparatului meu de specialitate, consilierilor locali, tuturor colaboratorilor, precum și tuturor locuitorilor comunei Stâlpeni pentru susținere, pentru tot sprijinul și înțelegerea de care ați dat dovadă, și pe viitor vă asigur de toată deschiderea mea în identificarea tuturor soluțiilor necesare în vederea dezvoltării și modernizării comunei noastre.

Cu deosebită considerație,

Primar,

Gabi Șerbănoiu

Notă: pentru a vedea raportul în format PDF apăsați AICI.


Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Gazeta de Stalpeni și pe Google News


Alte recomandari

Scrie un comentariu

* Prin trimiterea comentariilor esti de acord cu politica de confidentialitate privind prelucrarea datelor personale.

Site-ul utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta dumneavoastra pe site. Am actualizat politicile pentru a integra in acestea modificarile specificate de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date. Te rog sa citesti modul in care prelucram online datele cu caracter personal. Prin continuarea navigarii pe site confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de prelucrare a datelor. Datele tale pot fi oricand sterse urmand instructiunile din document. Accept Citeste Politica de confidentialitate