[ PARTEA A 3-A ] Liceul „Postelnicu Elena” din ținutul autonom ISJ Argeș: consiliul de administrație (I)

Scris de Andrei Vacaru
375 vizualizari

Partea 1 o puteți citi aici, iar partea a 2-a aici.

„Parlamentul” liceului

Spuneam într-un articol anterior din această serie că Legea educației naționale prevede la articolul 96, alin (1) că „Unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică sunt conduse de consiliile de administrație, de directori și de directori adjuncți, după caz.” Prin urmare, consiliul de administrație al liceului Stâlpeni este parte din conducere, mai exact, dacă directorul este liderul executiv, atunci consiliul are rol deliberativ.

Așa cum este împărțită conducerea unei țări – guvern și parlament -, a unui județ – prefect și consiliul județean -, ori a unui UAT – primar (conducere executivă) și consiliul local (conducere deliberativă). Prin această paralelă putem spune fără să greșim că de fapt consiliul de administrație al liceului este parlamentul procesului instructiv – educativ al învățământului dintr-o instituție școlară, cu toate aspectele ce vizează această activitate. Prin urmare are un rol foarte important prin deciziile luate.

Pentru a funcționa, legea impune câteva norme, privind modul de constituire a consiliului administrativ, compunerea acestuia,incompatibilitățile membrilor săi, reprezentativitatea (conform codului civil, art. 1295, rezultat din lege, dintr-un act juridic ori dintr-o hotărâre judecătorească, după caz), atribuțiile consiliului și lungimea mandatului acestuia, respectiv un an școlar.

Modul de constituire al consiliului de administrație

Noul consiliu de administrație se constituie în baza unei hotărâri a consiliului de administrație al inspectoratului școlar județean în care se specifică numărul de membri (13 în cazul liceului din Stâlpeni, număr care poate fi suplimentat cu 2 locuri ale reprezentanților operatorilor economici), Urmează decizia dată de directorul liceului, obligatoriu înainte de începerea anului școlar și trimiterea solicitărilor către primărie, consiliul local, consiliul profesoral, consiliul de părinți, consiliul elevilor și consiliul operatorilor economici pentru desemnarea reprezentanților acestora. Ulterior, iar în termen de 15 zile de la această decizie, directorul trebuie să emită o decizie de constituire a noului consiliu de administrație, decizie pe care o face publică la avizierul școlii și/sau pe site, cu aceasta încheindu-se constituirea noului consiliu.

În cazul în care una din entitățile de mai sus nu și-a desemnat  și nu a transmis directorului liceului cine sunt persoanele care îl reprezintă, atunci în noul consiliu de administrație sunt incluși automat reprezentanții acestora, din vechiul consiliu de administrație. Astfel, legiuitorul spune foarte clar că termenul de 15 zile trebuie respectat, chiar dacă entitățile enumerate mai sus nu și-au ales reprezentanții.

Locurile în consiliu sunt clar precizate în ordinul 5154 din 30 august 2021 și metodologia anexă, ale MEN, respectiv:

Art. 4 alin 1, litera c) în cazul în care consiliul de administrație este format din 13 membri: 6 cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, 3 reprezentanți ai consiliului local și 3 reprezentanți ai părinților. Directorul unității de învățământ este membru de drept al consiliului de administrație din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învățământ respectivă;

 

Alin. (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1): a) în unitățile de învățământ care organizează învățământ profesional și tehnic, consiliile de administrație se pot mări cu 2 membri desemnați de operatorii economici parteneri, asociațiile profesionale partenere, consorțiile partenere, conform prevederilor art. 96 alin. (2) lit. e) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 

(5)În consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de nivel profesional, liceal, postliceal, din cota rezervată părinților un loc este repartizat, cu drept de vot, unui reprezentant al elevilor, care a împlinit vârsta de 18 ani.

Pe scurt, consiliul de administrație de la liceul Stâlpeni ar fi trebuit să arate astfel:

 • director (membru de drept al CA);
 • 5 cadre didactice alese de consiliul profesoral al liceului (directorul este obligat să propună ca directorul adjunct să facă parte din consiliul de administrație și este votat de profesori);
 • reprezentantul desemnat de primar;
 • 3 reprezentanți ai consiliului local (atenție, nu neapărat consilieri conform Deciziei Curții constituționale nr. 80 din 22 noiembrie 2021);
 • 2 reprezentanți ai părinților aleși de consiliul de părinți, cu respectarea reprezentativității, respectiv a acoperirii nivelurilor de învățământ, respectiv liceu, gimnaziu și grădiniță;
 • un reprezentant al elevilor cu vârstă de peste 18 ani;
 • doi reprezentanți ai operatorilor economici.

Din datele pe care le dețin până astăzi, procesul de constituire nu s-a încadrat în termenul legal de 15 zile și nu s-a încheiat cu afișarea membrilor în spațiul public, prin urmare a fost încălcat ordinul MEN specificat mai sus.

Directorul

Directorul este membru de drept, conduce ședințele consiliului de administrație, desemnează secretarul consiliului de administrație și are și alte atribuțiuni, precizate de legi și norme specifice. În cazul în care directorul are o sancțiune disciplinară, conform Art. 7. Alin. 4) „Calitatea de membru al consiliului de administrație este incompatibilă cu: c) aplicarea unei sancțiuni disciplinare în ultimii doi ani, pentru care nu a intervenit reabilitarea, așa cum este cazul doamnei profesor Postelnicu Elena, aceasta este INCOMPATIBILĂ și nu poate face parte din consiliul de administrație.

Dumneaei trebuia înlocuită cu directorul adjunct și conform art. 6, alin (2), se reia procedura de desemnare, respectiv consiliul profesoral, pe locul vacantat de director, trebuind să se desemneze un alt reprezentant.

A făcut doamna director aceste demersuri impuse de lege? NU, ceea ce înseamnă încălcarea legii.

Mai mult, art. 8, alin (2) din același ordin care reglementează consiliile de administrație din instituțiile de învățământ, precizează ca motiv de revocare a unui membru, „a) săvârșirea de fapte care dăunează interesului învățământului și prestigiului unității de învățământ potrivit prevederilor legale în vigoare.”

Vă las mai jos un exemplu de reprezentare „cu cinste” (și nu este singurul) de către doamna Postelnicu Elena a instituției școlare, aducând jigniri publice (Facebook este spațiu public) unei foste eleve a liceului „I.C. Petrescu” din Stâlpeni.

Încălcarea legii de către doamna director, s-a efectuat în interes personal și în cunoștință de cauză, la gazetă apărând un articol care semnala acest aspect, al incompatibilității și care ar trebui să ducă la NULITATEA TUTUROR HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE din luna mai 2022 și până astăzi.

În acest caz vorbim și despre o viciere de reprezentativitate, conform articolului 1.299 din Codul Civil, care precizează clar, „contractul este anulabil atunci când consimțământul reprezentantului este viciat.” Care contract? Cel semnat cu ISJ Argeș la investirea în funcție și prevederile Ordinului 5079/2016 Art. 21 că „(1) c) (directorul) răspunde de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii de învăţământ.” În baza acestor fapte, precum și a altora, i-am solicitat doamnei director Postelnicu demisia.

Reprezentanții Consiliului Profesoral

În Raportul nr. 2079 din 08.03.2022, încheiat în urma inspecției tematice a ISJ Argeș la începutul anului la liceu, inspecție care a avut ca obiectiv respectarea legislației școlare, se arată că „din procesele verbale ale ședințelor consiliului profesoral (reiese că) nu au fost respectate prevederile legale” de către ambele doamne, profesor Postelnicu Elena și profesor Nedelcu Gabriela, pentru perioadele în care acestea au fost drector.

Încălcările au fost, în mare, nerespectarea secretului votului pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Profesoral pentru CA din anul școlar 2020-2021 de către directorul de atunci, doamna Nedelcu Gabriela, iar la doamna Postelnicu Elena, nerespectarea procedurilor de desemnare a reprezentanților Consiliului Profesoral, aceasta nepropunând-o consiliului profesoral, așa cum impun normele, pe doamna directoare adjunct pentru a face parte din consiliul de administrație.

În plus, ordinul OMEN de atunci, cu nr. 4619/2016, la alin. (6) precizează că „în cazul unităților de învățământ (…) se recomandă ca directorul adjunct (…) să fie membru al consiliului de administrație din cota aferentă cadrelor didactice din unitate”. S-a întâmplat acest lucru? Nu, directorul „uitând” să o propună pe doamna cu care are conflicte în liceu, faptă ce a fost sancționată disciplinar, alături de falsurile despre care vorbeam în articolul precedent.

Deși am solicitat pe baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informații publice, acum 7 zile doamnei profesor Postelnicu Elena să îmi pună la dispoziție componența Consiliului de administrație pentru acest an școlar, aceasta a refuzat să îl facă public și să îmi transmită o copie după decizia de constituire a CA. Prin urmare despre reprezentanții CA din noul consiliu nu pot momentan să spun dacă au fost desemnați legal, însă despre procedura de constituire, pot afirma că a încălcat prevederile în vigoare.

Reprezentantul primarului comunei Stâlpeni

Așa cum reiese din Dispoziția nr. 226 din 21.09.2022 (o găsiți aici, pagina 6) reprezentantul primarului este domnul Mesteacăn Ovidiu Eugen. Acesta este administratorul public al comunei, iar actuala funcție o îndeplinește după ce a plecat din funcția de contabil șef la liceu intempestiv, fără să predea funcția și după ce și-a dat și demisia din consiliul local, fiind și consilier.

Din verificările efectuate pe portalul justiției, am constatat că domnul Mesteacăn Eugen a avut și are numeroase acțiuni în instanță îndreptate împotriva liceului, inclusiv o poprire pe conturile liceului impusă în anul 2019, pe când era contabil șef la liceu și pentru care și-a întocmit un referat financiar pe care și l-a făcut singur și în interes propriu. Aceasta reprezentând o incompatibilitate, deoarece cine gestionează bugetul și face tranzacțiile financiare nu poate bloca acest buget pentru folosul propriu.

Procesele identificate la Judecătoria Câmpulung sunt următoarele:

Iar la Tribunalul Argeș;

 • Dosar 3495/109/2019;
 • Dosar 1278/205/2020 – apel după decizia judecătoriei Câmpulung;
 • Dosar 700/109/2021;
 • Dosar 5925/109/2021 – în care unul din termenele de judecată a fost ieri, 06.10.2022, după ce a devenit oficial reprezentantul primarului în consiliul de administrație;
 • Dosar 6421/109/2020 – câștigat în instanță la data de 13.05.2021, liceul având la dispoziție 10 zile de la comunicare să facă apel. Ceea ce nu s-a întâmplat, director la acea dată fiind doamna Postelnicu Elena, fapt ce a condus la căștigarea DEFINITIVĂ a procesului.

Iar domnul Mesteacăn Eugen nu este doar procesoman. Nu, el a avut și un dosar penal deschis la Poliția Rurală Stâlpeni, așa cum ne-a declarat șeful postului de poliție, pentru un scandal în interiorul liceului în care a vrut să îi aplice lovituri fostei doamne director, Nedelcu Gabriela. Frumos gest și reprezentativ pentru un membru în CA al liceului, nu?

Se pune astfel următoarele întrebari:

 1. de ce contabilul șef, respectiv domnul Mesteacăn Eugen, care trebuia să calculeze corect sporurile salariale ale acestui contabil șef, respectiv tot domnul Mesteacăn Eugen, dă în judecată liceul la care este contabil reclamantul, respectiv domnul Mesteacăn Eugen?
 2. nu credeți că o astfel de persoană este incompatibilă cu cea de membru al Consiliului de Administrație care reprezintă conducerea liceului? Că eu cred că da, în baza prevederilor din codul civil amintite la început, că orice persoană fizică sau persoană juridică trebuie să îşi exercite drepturile şi să îşi execute obligaţiile civile cu bună-credinţă, în acord cu ordinea publică şi bunele moravuri.

Bine, poate veți spune, ce treabă are directorul dacă este reprezentantul primarului? Are, deoarece atunci când directorul școlii contată incompatibilități trebuie să ceară schimbarea acestuia și desemnarea unui alt reprezentant. A făcut-o? Din sursele noastre nu, ba mai mult, domnul este deja pe grupul constituit de doamna director de comunicare online și probabil, la această oră, participă la ședința ce este condusă de doamna director, vă amintiți cine, doamna care are o sancțiune disciplinară, aflandu-se dumneaei în afara legii.

Și nu știu de ce, și cu asta închei acest articol, gândul mă duce la constituirea unui grup care încalcă intenționat legea, organizat în jurul doamnei director Postelnicu Elena, așa cum arată lucrurile și cum voi arăta în episodul următor, pentru că incompatibilitățile și fărădelegile nu se opresc aici.

Foto: Freepick


Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Gazeta de Stalpeni și pe Google News


Alte recomandari

Scrie un comentariu

* Prin trimiterea comentariilor esti de acord cu politica de confidentialitate privind prelucrarea datelor personale.

Site-ul utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta dumneavoastra pe site. Am actualizat politicile pentru a integra in acestea modificarile specificate de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date. Te rog sa citesti modul in care prelucram online datele cu caracter personal. Prin continuarea navigarii pe site confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de prelucrare a datelor. Datele tale pot fi oricand sterse urmand instructiunile din document. Accept Citeste Politica de confidentialitate